? Onar?m ve Yedekleme
? A? & Network
? Virus & G?venlik
? Microsoft ??z?mleri
? Logo ??z?mleri
? Destek Hizmetleri

Ana Sayfa

 

 

 


Onar?m ve Yedekleme ??z?mlerimiz
 
 

Her boyutta kurumsal ihitya?lar? kar??lamak ve g?venlik politikas?n? tamamlamak ?zere Y?k?m Onar?m? ve Yedekleme plan? geli?tirilmi? olmal?d?r. Plan?n haz?rlanmas?, uygulanmas? ve denetimi s?re?lerinde hizmetler ?retmekteyiz.
Bilgi birikimimiz, g?venlik vizyonumuz ve kullanm?? oldu?umuz g??l? ?r?nler ile kurumlar?n kesintisiz ve g?venilir i? ortamlar? yaratmalar?na yard?mc? oluyoruz. ?? ve i? g?c? kayb?n? minimize eden Y?k?m Onar?m? ve Yedekleme ??z?mlerimiz m??terilerimize h?zl? yat?r?m geri d?n??? ve g??l? rekabet imkan? sa?lamaktad?r.

Y?k?m Onar?m? ve Yedeklemesi ??z?mlerimiz 5 ana kategoriye sahiptir.

? Uygulama y?k dengelemesi ve y?ksek eri?ilebilirlik
? Ger?ek zamanl? veya periyodik yedekleme
? Sunucu, istemci veya Storage Area yedeklemesi
? Uzak ofis yedeklemesi
? Y?k?m onar?m? ve h?zl? geri d?n??