? Onar?m ve Yedekleme
? A? & Network
? Virus & G?venlik
? Microsoft ??z?mleri
? Logo ??z?mleri
? Destek Hizmetleri

Ana Sayfa

 

 

 


Vir?s & G?venlik ??z?mlerimiz
 
 

Kurumsal Antivirus ?r?nleri basit ?r?nler gibi g?r?nse de bir?ok sistemde bug?ne kadar ciddi sorunlar yaratm??t?r ve yaratmaya devam edecektir.
Kurumsal antivirus y?netim hizmetimiz ile sistemleri h?zl? g?ncelleme ve kesintisiz korumaya kavu?turuyoruz. Ayr?ca periyodik aral?klar ile pek ?nemsenmeyen antivirus ?r?n yamalar?n?n beta testlerini ve da??t?mlar?n? da hizmet kapsam? i?inde ger?ekle?tiriyoruz.
?st?n bilgi birikimimiz ve tecr?bemizle haz?rlam?? oldu?umuz Kurumsal Antivirus Y?netim Hizmeti?miz 5 temel anahtar? i?ermektedir.

? Zay?f sistemlerin otomatik tespiti ve ?nleminin al?nmas?
? Olas? bir virus salg?n?nda ger?ek zamanl? koruma
? H?zl? ve garantili g?ncelleme
? Versiyon ve platform g?ncellemesi
? Grafiksel ve anlaml? raporlama
Kurumsal Antivirus Y?netim Hizmetimiz kapsam?nda periyodik olarak, g?venlik uzmanlar?m?z m??terilerimizi ziyaret eder. Ziyaretler s?ras?nda rutin kontroller ve min?r g?ncellemeler, daha ?nceden belirlenmi? periyotlarda maj?r g?ncellemeler uygulan?r. Hizmetimizi alan m??terilerimizde olu?abilecek virus salg?n?, s?zle?me kapsam?nda, mevcut antivirus ?r?n?n?n s?z konusu vir?s? tan?y?p tan?mad???na bak?lmaks?z?n, ?cretsiz olarak g?venlik uzmanlar?m?zca temizlenir.