??


Sat?? Hizmetleri
?? E?itim Hizmetleri
?? Destek Hizmetleri
?? Dan??manl?k Hizmetleri
?? Logo ??z?mleri
 
? Ar?za Takip
? Par?al? ?ek Senet
? Ambar Say?m
? Sat?? Manager

Logo Ana Sayfa

 

 

 Logo ??z?mleri : Ar?za Takip


Garanti uygulamas? olan ?r?nlerinizin m??terilerinizden geri iade edilmek istendi?i durumlarda ilgili ?r?nlerin s?re? takibi olduk?a zaman al?c? ve zahmetli ?al??malard?r.

Ar?za Takip, Seri numaras?na g?re giri? ??k?? takiplerini yapmak istedi?iniz ?r?nlerin, firman?za giri?inden m??teriye sat???na, sat?? sonras?nda olabilecek garanti kapsam?ndaki takibatlar?n t?m?n? etkin olarak izleyebilece?iniz ??z?m?m?zd?r.

Ar?za Takip size illgili ?r?nlerin ;
- firman?za ilk giri? tarihinden itibaren ?ubeleriniz aras?nda g?rd??? hareketlerin takibini,
- Garanti s?relerinin sorgulanmas?n?,
- Merkez ? ?ube ? Merkez ?eklinde olabilecek ?r?n geri d?n???m i?lemlerinin Merkezin onay?na ba?l? olarak ger?ekle?tirilmesini,
- Ar?zal? olan ?r?nlerin, yenisi ile de?i?tirilmek ?zere tedarik?ilerinize g?nderilmesini istedi?inizde, tedarik?ilerinize g?re kolay bir ?ekilde ayr?lmas?n? sa?lamaktad?r.

T?m bunlar? yaparken LOGO ?r?n?n?zle olan entegrasyon eksiksiz olarak sa?lanmaktad?r.