??


Sat?? Hizmetleri
?? E?itim Hizmetleri
?? Destek Hizmetleri
?? Dan??manl?k Hizmetleri
?? Logo ??z?mleri
 
? Ar?za Takip
? Par?al? ?ek Senet
? Ambar Say?m
? Sat?? Manager

Logo Ana Sayfa

 

 

 Logo ??z?mleri : Sat?? Manager


Sat?? Manager, birden fazla sat?? noktas? olan ?ok ?ubeli firmalar?n ?ubelerinde yapt?klar? sat?? hareketlerini ve tahsilatlar?n?, merkez ?ubeden takip edebilmeyi ve LOGO ?r?nleri ile entegre olarak analiz etmeyi sa?lar. Bunu yaparken her bir ?ubede girilen veriler ister anl?k olarak, isterseniz g?n sonunda veya belli bir tarih sonunda toplu olarak merkezdeki ?Sat?? Manager Merkez? ara y?z?ne aktar?labilir. Bu aray?zde verilerin kontrol? ve ?n de?erlendirilmesi iste?e ba?l? olarak pratik raporlarla ger?ekle?tirilebilir. En sonunda LOGO ?r?n?ne veri aktar?m? pratik ve h?zl? bir ?ekilde ger?ekle?tirilip m?kerrer kay?tlar?n ?n?ne ge?ilmi? olur.