??? Logo ?r?nleri
??? Logo Hizmetleri

Ana Sayfa

 

 Firmalar, kurumsal hedeflere ula?mak i?in t?m kurum d?zeylerinde bilgiye ihtiya? duyarlar. ??letmeniz ile ilgili t?m kurum d?zeyinde,do?ru bilgiye, zaman?nda, eksiksiz olarak ve uygun ki?ilerin kullan?m?na sunmak firman?z i?in g?n?m?z rekabet ko?ullar?n?n en ?nemli kritik ba?ar? fakt?r? olarak kar??n?za ??kmaktad?r.

Bu kritik ba?ar? fakt?r?ne etkin olarak sahip olabilmenin temel yolu Bilgi Y?netim Sistemleri?ni kullanmaktan ge?mektedir.

B?t?nsel bir bilgi sistemi olan Bilgi Y?netim Sistemleri, bir i?letmenin muhasebeden insan kaynaklar?na kadar t?m fonksiyonlar?n? birbirleriyle ili?kilendiren ve fonksiyonlar aras?nda bilgi al??veri?ini sa?layan sistemlerdir.
Bu noktada LOGO, haz?rlam?? oldu?u i? ??z?mleri ile b?y?kl??? ve faaliyet konusu ne olursa olsun, t?m i?letmelerin ihtiya? duydu?u Bilgi Y?netim Sistemleri?ni kullan?m?n?za sunmaktad?r.

Bu do?rultuda LOGO ??z?mleri a?a??da belirtilen ba?l?klar halinde s?n?fland?r?labilir;


 
   Logo ?r?nleri
   Kobi ?r?nleri    Kurumsal ?r?nler

??

Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Hotel Manager
? Logo GO

??

Tiger

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK
 
   Logo Hizmetleri

??

Sat?? Hizmetleri
?? E?itim Hizmetleri
?? Destek Hizmetleri
?? Dan??manl?k Hizmetleri
?? Logo ??z?mleri
 
? Ar?za Takip
? Par?al? ?ek Senet
? Ambar Say?m
? Sat?? Manager