??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Logo GO
? Hotel Manager
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
Kobi ??z?mleri

Logo Klasik Serisi : LKS2


LKS 2, LOGO?nun b?y?mekte olan i?letmeler i?in geli?tirmi? oldu?u Bilgi Y?netim Sistemidir.
Kolay ??renilebilir yap?s?, kolay kullan?m?, makul fiyat? ve s?rekli geli?mekte olan yap?s? ile firman?za de?er katmaktad?r. Firman?z? analiz etmede ve de?erlendirmede sundu?u etkin raporlar ile daha etkin ve verimli ?al??abilmenizi sa?lamaktad?r.

 
Kullan?m detay?na g?re;

-Ticari Set
-Temel Set


olarak ikiye ayr?lan LKS 2?nin i?eri?i a?a??da belirtilen bile?enlerden olu?maktad?r;

? Ticari Set :
- Stok (?rsaliye, Sipari?, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, E?de?er Mal Takibi),
- Fatura,
- Cari Hesap (?deme/Tahsilat, ?deme Plan?),
- ?ek/Senet,
- Banka,
- Kasa,
- D?viz Kuru Takibi,
- D?vizli Hesap Makinesi
- Bu b?l?mlerin t?m yan ?r?nleri (kullan?c? tan?ml? raporlar, aktar?mlar, vs).

? Temel Set : Ticari Set + Muhasebe, Muhasebele?tirme.
DETAYLI B?LG? >>

?R?N DEMOSU>> :

?R?N B?LG? ?STEK FORMU ???N TIKLAYIN>>