??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Hotel Manager
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
Kobi ??z?mleri

Tiger


LOGO?nun g?n?m?z?n rekabete dayanan i? ko?ullar?nda, sekt?r?nde ?ne ??karmay? hedefleyen firmalar i?in haz?rlad??? TIGER; a??k ve esnek mimarisi, ergonomik tasar?m? ile i?letmenizin t?m s?re?lerini tek bir sistem alt?nda birle?tirerek, g?c?n?ze g?? katmay? hedefliyor.
TIGER, ?retimden hizmet sekt?r?ne, sat?? ve da??t?mdan turizme kadar pek ?ok farkl? sekt?rde faaliyet g?steren i?letmelere, kolay kullan?labilir, pratik ve farkl? ko?ullara uyarlanabilir ??z?mler sunuyor.
TIGER sayesinde, ?ubeleriniz, ambarlar?n?z, tedarik?ikleriniz, m??terileriniz, bankalar ve kamu kurumlar? ile aran?zda payla??lmas? gereken evraklar?n ak???n? g?venli ve sorunsuz bir ?ekilde ger?ekle?tirebiliyor ve i? y?k?n?z? olabildi?ince azalt?yorsunuz. Bu da maliyetlerinizde g?z ile g?r?l?r d????ler ya?anmas?n? sa?l?yor.
 

TIGER ile neler yap?labilir;
- Finans, muhasebe, ?retim, malzeme y?netimi, sat??, sat?n alma ve insan kaynaklar? s?re?lerinin etkin y?netimi
- ?oklu d?viz deste?i, farkl? dil se?enekleri ve uluslararas? raporlama imkan? tan?yan ?zellikler
- ?? s?re?lerinin onay ve kontrol?n? elektronik ortama ta??yarak izlenip y?netilmesini sa?layan "i? ak?? y?netimi"
- Teklif a?amas?ndan ba?layarak proje kapsam?nda olu?an t?m malzeme, hizmet ve finans hareketlerini takip etme imkan? sunan "proje y?netimi"
- Planl? ?al??ma imkan? sa?layan "hat?rlat?c?" ve tan?mlanan g?revlerin otomatik olarak ger?ekle?tirilmesini sa?layan "Task Scheduler" ile kullan?c?lar?n verimli ve etkin bir ?ekilde ?al??mas?
- ?irketin anl?k durumu ile ilgili ?zet bilgileri sunan "Y?netici Konsolu", y?neticilere tam ve kesin bilgiyi an?nda izleyerek tepki ve karar s?recini k?saltma ve riskleri minimize etme imkan?
- 300 den fazla haz?r raporun yan? s?ra, sorgu c?mlecikleri yard?m?yla sisteme girilen bilgilerin de?erlendirilmesine olanak tan?yan "Pratik Tablo Raporlar?",
- Orta ve ileri seviye kullan?c?lara veritaban?ndaki her t?rl? bilgiye ula?ma imkan? veren "Rapor ?retici" ve raporlar?n tasar?m?nda istenilen d?zenlemenin yap?lmas?n? m?mk?n k?lan "Rapor Tasar?m Arac?"

DETAYLI B?LG? >>

?R?N DEMOSU>> :

?R?N B?LG? ?STEK FORMU ???N TIKLAYIN>>