??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Hotel Manager
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
Kurumsal ??z?mler

Unity


LG?n?m?zde ulusal pazarlar?n korunma duvarlar? a?a?? do?ru indirilirken, uluslararas? pazarlarda da ac?mas?z bir rekabet h?k?m s?rmektedir. T?m kurum ve kurulu?lar, ?evrelerinde meydana gelen de?i?imlere ?ok h?zl? cevap vermek ve uyum sa?lamak zorundad?r. Zira k?s?tl? kaynaklarla, h?zla de?i?en pazar ?artlar? ve teknolojinin uluslararas? pazarlarda yaratt??? ac?mas?z rekabette g??l? olmak zorundad?rlar.

G??l? olman?n yolu; maliyetler d???r?l?rken m??teriye sunulan faydan?n art?r?lmas?nda yat?yor.
Bu do?rultuda ?irketler,
? Pazar ko?ullar?n? f?rsata d?n??t?rmek i?in eldeki kaynaklar en iyi nas?l kullan?l?r?
? Yeni kaynaklar nas?l elde edilir?
? Al?m ve sat?? lojisti?inde m??teri ve tedarik?i ba?lant?lar? nas?l daha verimli kurulur?
? Planlama ve operasyonlar, de?i?en talep ?nceliklerine nas?l esnek cevaplar verebilir?
gibi pek ?ok soruya cevap ar?yor.
H?zla de?i?im g?steren ?etin rekabet ko?ullar? yeni bir yap?lanmay? da beraberinde getiriyor. Artan kalite, h?zl? teslim s?releri, m??teri odakl?l???, azalan maliyetler, bilgiye h?zl? ula??m i?in tedarik zincirindeki t?m i?letmelerin de?i?mesi ve senkronize ?al??mas? gerekiyor.
Unity, en az girdi ve maliyetle en fazla ekonomik de?eri ?retmeyi hedefleyen, rekabet?i i?letmelerin hedeflerine ula?mas?na yard?mc? bir i? y?netim sistemidir. Unity al?m, ?retim ve sat?? lojisti?i ?zellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynaklar? y?netimiyle ?irket i?i proseslerin optimizasyonundan ?te, tedarik?i ve m??terilerle ili?kilerde de etkinli?i art?rmay? sa?lamaktad?r.

UNITY, LOGO?nun kurumsal i?letmelerin kullan?m?na sundu?u ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ??z?m?d?r.


ERP; ayr? ayr? ele al?nan i?letme birimlerinin en y?ksek verimlilikle birbirine ba?l? ?al??an par?alar olarak entegrasyonunu sa?layan y?netim bi?imidir.

LOGO, UNITY?nin a?a??da g?r?len bile?enleri ile i?letmenize ait t?m birimlerin bir arada ?al??mas?n? sa?lar.

 DETAYLI B?LG? >>

?R?N BRO??R? >>

?R?N DEMOSU>> :

?R?N B?LG? ?STEK FORMU ???N TIKLAYIN>>