??? KOB? ?R?NLER?
 
?? Logo Klasik Serisi
 
? Al?nteri
? LKS 2
? Bordro
? Mali M??avir
? Shop Manager
? Hotel Manager
? Logo GO
?? Tiger
??? KURUMSAL ?R?NLER
 

??

Unity

??

?nsan Kaynaklar? IK

Logo Ana Sayfa

 

 

 

 
GO KOB?LER?N H?ZMET?NDE!..

Yeni i? kuranlar ve i?lerinde yeni bir ba?lang?? yapmak isteyenler art?k, i?lere GO demenin zaman? geldi!..


GO, LOGO?nun binlerce KOB? m??terisi ve i? ortaklar?ndan gelen istekler, LOGO?nun ?r?n geli?tirme stratejisi ve yenilik?i fikirlerinin birle?imi ile ortaya ??kt?. GO, KOB?lerin t?m ihtiya?lar?n? kar??layan bir ERP paketi olman?n yan? s?ra, en kolay, en h?zl?, en uyumlu ve en ak?ll? ??z?mleri b?nyesinde bar?nd?r?yor. GO?nun t?m ?zellikleri bu d?rt temel strateji ?er?evesinde geli?tirildi.
GO?nun Genel ?zellikleri
GO; stok, al?m sat?m, muhasebe, ?retim, bordro ile ilgili KOB?lerin ihtiya?lar?na tam cevap verirken, ayn? zamanda interaktif raporlama ?zellikleri ile firmalar?n h?zl?, zaman?nda karar alabilmesine olanak tan?yor. ?zellikle firma sahiplerine y?nelik, y?netici konsolu ile ?irket patronlar? tam ve kesin bilgiye an?nda ula?abiliyor.
KOB?ler GO ile Web?e A??l?yor..
GO, b?nyesinde pek ?ok ilki bar?nd?r?yor. Bunlardan biri LOGO Webmaster ?zelli?i. GO i?erisinden firmalar, kendilerine ait kurumsal web sitelerini, sadece 5 dakika i?erisinde haz?rlay?p, www.logoworld.biz portalinde yay?nlayabiliyorlar. Bu sayede i?letmeler firmalar?n?, ?r?nlerini ve kampanyalar?n? buradan duyurarak yeni bir i? modeline ge?mi? oluyor. Bu ??z?m?n sundu?u avantajlardan biri de, GO ile tam entegre olmas? sayesinde web?deki ?r?n bilgilerinin s?rekli g?ncel tutulmas?.


KOB?leri web platformuna ta??yan GO?nun sundu?u web ile ilgili yenilikler bununla da s?n?rl? de?il. GO kullan?c?lar? web?den sipari? al?p, cari hesap bilgilerine ula?arak, ?nternet olan her yerden GO raporlar?na eri?ebiliyor. GO?daki bilgiler ortamdan ve zamandan ba??ms?z, KOB?lerin kullan?m?na sunuluyor.


GO ile KOB?ler Farkl?la??yor!
GO, KOB?lere farkl?la?malar? i?in GO CRM ile bir ilki daha sunuyor. Web tabanl? CRM ile KOB?ler m??terilerini yak?ndan takip edip, sat?? f?rsatlar? yaratman?n yolunu buluyorlar. M??teri y?netiminin b?y?k ?nem kazand???, pazarlama ve sat?? tekniklerinin daha profesyonelce y?r?t?lmesi sa?lan?yor.


GO ?le ?al??mak Daha Keyifli!
LOGO, GO?yu geli?tirirken, 1.000.000 kullan?c?n?n LOGO ?r?nleri ile g?ne ba?lamas?ndan yola ??karak, daha zevkli ?al??ma ekranlar? sunmay? hedefledi. Alternatif men?ler, farkl? tema kullan?mlar?, sade ve fonksiyonel aray?zler GO?nun vazge?ilmez olmas?n? sa?l?yor.


GO Bro??rleri
GO Bro??r
GO CRM Bro??r