? Windows XP
? Windows Vista
? Office Sistemleri
? Server Sistemleri
? Lisanslama
? Microsoft CRM
? Microsoft ??z?mleri

Ana Sayfa

 

 

 


Microsoft Windows? XP

 
Windows XP, Microsoft Windows?un Windows 2000 ve Windows Millennium?un ?tesindeki s?r?m?d?r. Bir yandan Windows 2000?in standartlara uygun g?venlik, y?netilebilirlik ve g?venilirlik gibi g??l? ?zelliklerini, di?er yandan Windows 98?in ve Windows Me?nin Tak ve Kullan, basitle?tirilmi? kullan?c? aray?z? ve yeni destek hizmetleri gibi benzersiz i? olanaklar?n? temel alan Windows XP Professional ?imdiye dek pazara sunulan en iyi Windows s?r?m?d?r.

Bu i? raporu Windows XP i?indeki yeniliklere kapsaml? bir genel bak?? sunmaktad?r. Yeni teknolojiler ve ?zellikler sayesinde nas?l kolay i? yap?ld???, bilgi payla??ld???, masa?st? y?netildi?i, yolculuk s?ras?nda mobil bilgisayarla nas?l verimli ?al???ld???, nas?l destek ve yard?m al?nd??? ve di?er bilgii?lem i?lerinin nas?l yap?ld??? anlat?lmaktad?r.

Geli?mi? Windows 2000 kod taban?n? temel alan Windows XP ev kullan?c?lar? ve i? kullan?c?lar? i?in iki farkl? s?r?mde sunulmaktad?r: Windows XP Home Edition ve Windows XP Professional. Aksi belirtilmedi?i s?rece, bu i? raporu i?letim sisteminin her iki s?r?m?nde de bulunan teknolojileri ve ?zellikleri ele almaktad?r.

Daha fazla bilgi i?in Microsoft sistesini ziyaret edin

 
 
G?VEN?L?R
Konu ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Yeni Windows Altyap?s? Windows XP Professional 32-bit i?lemci mimarisine ve tamamen korumal? bellek modeline sahip Windows 2000?in g?c? kan?tlanm?? kod yap?s?n? temel almaktad?r. Windows XP Professional t?m i? kullan?c?lar? i?in ?u anda piyasada bulunan en g?venilir s?r?md?r.

Sistemi Geri Y?kle Sistemi Geri Y?kle ?zelli?i sayesinde kullan?c?lar ve y?neticiler veri kaybetmeden bilgisayar? eski durumuna geri getirebilmektedir. Sistemi Geri Y?kle ?zelli?i kolayca tan?mlanabilen geri y?kleme noktalar?n? otomatik olarak olu?turmakta ve b?ylece sistemi ?nceki durumuna geri getirebilmenizi sa?lamaktad?r. Kullan?c?lar sistem hatas?yla veya ba?ka bir ?nemli sorunla kar??la??rsa, G?venli Modda veya Normal Modda Sistemi Geri Y?kle ?zelli?ini kullanarak sistemi ?nceki durumuna geri g?t?rebilmekte ve sistemi ?zelliklerini geri y?klemektedir. Sistemi Geri Y?kle ?zelli?i kullan?c? verilerini veya belge dosyalar?n? eski durumuna getirmemektedir, dolay?s?yla geri y?kleme i?lemi kullan?c?lar?n ?al??malar?n?, postalar?n? veya ge?mi? ve s?k kullan?lanlar klas?rlerinin i?eri?ini de?i?tirmemektedir.

Ayg?t S?r?c?s? Geri Y?kleme Belirli t?rlerdeki yeni ayg?t s?r?c?leri y?klendi?inde, Windows XP Professional ?nceden y?klenen s?r?c?n?n bir kopyas?n? saklamakta ve sorun olu?tu?unda bu kopyay? geri y?kleyebilmektedir. Yeni bir ayg?t s?r?c?s? Windows XP Professional??n hatal? ?al??mas?na neden olursa, y?netici ?nceki s?r?c?y? kolayca y?kleyebilmektedir.

Geli?mi? Ayg?t S?r?c?s? Onaylay?c?s? Windows 2000?de ilk kez kullan?lan ayg?t s?r?c?s? tan?y?c?s?n? temel alan Windows XP Professional s?r?m? ayg?t s?r?c?leri i?in ?ok daha zorlu s?nama i?lemleri ger?ekle?tirmektedir. Windows XP Professional s?namalar?n? ge?en ayg?t s?r?c?leri pazarda bulunan en g??l? s?r?c?ler olacak ve ?st?n sistem dengesi sa?layacakt?r.

Sistemin Yeniden Ba?lat?lmas?n? Gerektiren Durumlar En Aza ?ndirildi Windows NT 4.0?da ve Windows 95/98/Me?de sistemin yeniden ba?lat?lmas?n? gerektiren durumlar?n pek ?o?u ortadan kald?r?lm??t?r. Yaz?l?m y?kleme i?lemlerinin b?y?k ?o?unlu?unda sistemin yeniden ba?lat?lmas? gerekmemektedir. Kullan?c?lar sistemi daha uzun s?re kesintisiz olarak kullanabilmektedir.

Geli?mi? Kod Korumas? Geli?mi? Kod Korumas? ?nemli kernel veri yap?lar? salt okunurdur, dolay?s?yla s?r?c?ler ve uygulamalar bu veri yap?lar?n? bozamamaktad?r. T?m s?r?c? kodlar? salt okunurdur ve sayfa korumal?d?r. Dengesiz uygulamalar i?letim sistemi alanlar?n? olumsuz y?nden etkileyememektedir.

?l?eklenebilen Bellek ve ??lemci Deste?i En ?ok 4 gigabayt (GB) RAM ve iki simetrik mikro-i?lemci deste?i sunmaktad?r. Y?ksek kapasiteye veya performansa gerek duyan kullan?c?lar en yeni donan?mla ?al??abilecektir.

Yan Yana DLL Deste?i Windows bile?enlerinin birden ?ok s?r?m?n?n ?yan yana? y?klenebilmesini ve ?al??t?r?labilmesini sa?layan bir mekanizma sunmaktad?r. Bu ?zellik ?DLL ?ak??mas?? sorununu ortadan kald?rmakta, sistem bile?eninin belirli bir s?r?m?nde yaz?lan ve s?nanan bir uygulaman?n, ayn? bile?enin daha yeni s?r?m?n? kullanan bir uygulama y?klendi?i zaman bile, eski s?r?m? kullanmaya devam etmesini sa?lamaktad?r.

Windows Dosya Korumas? Temel sistem dosyalar?n?n ba?ka uygulamalar y?klenirken de?i?tirilmesini ?nlemektedir. Windows Dosya Korumas?, de?i?tirilen dosyalar?n do?ru s?r?m?n? geri y?klemektedir. Sistem dosyalar?n? koruyan Windows XP Professional ?nceki Windows s?r?mlerinde s?kl?kla kar??la??lan ?o?u sistem hatas?n? ?nlemektedir.

Windows Y?kleyici Kullan?c?lar?n yaz?l?m programlar?n? d?zg?n bir ?ekilde y?klemesini, yap?land?rmas?n?, izlemesini, g?ncelle?tirmesini ve kald?rmas?n? sa?layan entegre bir hizmettir. Sistemin hizmet d??? kald??? s?reyi en aza indirecek ve sistem dengesini en ?st d?zeye ??karacakt?r.

Y?ksek Vir?s Korumas? Windows XP Professional elektronik posta yoluyla bula?an vir?slere kar?? daha iyi korum sa?lamak amac?yla, varsay?lan olarak, elektronik posta eklerinin y?r?t?lmesine izin vermeyecektir. Bunun yan? s?ra, bir sistem y?neticisi kurumsal bilgisayarlarda a??lacak dosya t?rlerini veya uygulamalar? (grup ilkeleri yoluyla) uzaktan y?netebilecektir. Y?neticiler ortamlar?n? elektronik posta yoluyla bula?an vir?slere kar?? koruma konusunda daha ?st?n denetim d?zeyine sahip olacakt?r.

 

Geli?mi? Windows G?venli?i
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Internet Ba?lant?s? G?venlik Duvar? Bir g?venlik duvar? istemcisi KOB?leri s?k rastlanan Internet sald?r?lar?na kar?? korumaktad?r. K???k i?letme sahipleri kendi Windows XP Professional bilgisayarlar?n? Internet?e g?venli bir ?ekilde ba?layabilecektir.

?ok Kullan?c? Deste?ine Sahip Dosya Sistemi ?ifreleme (EFS) ?zelli?i Her dosyay? rastgele olu?turulan bir anahtarla ?ifreli hale getirmektedir. ?ifreli hale getirme ve ?ifre ??zme s?re?leri kullan?c? taraf?ndan g?r?lebilmektedir. Windows XP Professional?da, EFS birden ?ok kullan?c?n?n ?ifreli hale getirilmi? belgeye ula?abilmesini sa?lamaktad?r. Yaz?l?m korsanlar?na ve h?rs?zl??a kar?? en y?ksek koruma d?zeyini sa?lamaktad?r.

IP G?venli?i (IPSec) A? ?zerinde iletilen verilerin korunmas?n? sa?lamaktad?r. IPSec sanal ?zel a? (SAN) sistemleri i?in g?venlik sa?lama i?leminin ?nemli bir par?as?d?r ve organizasyonlar?n Internet ?zerinden g?venli bir ?ekilde veri iletebilmesini sa?lamaktad?r. Sistem y?neticileri g?venli sanal ?zel a?lar? h?zl? ve kolay bir ?ekilde kurabilecektir.

Kerberos Deste?i Kerberos Deste?i end?stride standart olarak kabul edilen y?ksek g?venilirlik d?zeyine sahip kimlik denetimi olana?? sunmakta ve Windows 2000 sistemini kullanan kurumsal kaynaklara h?zl?, tek a?amal? giri? olana?? sa?lamaktad?r. Bir Internet standard? olan Kerberos, UNIX gibi farkl? i?letim sistemleri i?eren a?lar i?in ?ok kullan??l?d?r. Windows XP Professional son kullan?c?lara hem Windows 2000?de ve ?Whistler? Server?da hem de desteklenen UNIX platformlar?nda tek a?amal? oturdum a?ma olana?? sunacakt?r.

Ak?ll? Kart Deste?i Windows XP Professional u?birim sunucu oturumlar?na ak?ll? kart giri?i i?in destek dahil olmak ?zere t?m ak?ll? kart ?zelliklerini i?letim sisteminde entegre hale getirmektedir. Ak?ll? kartlar istemci kimlik denetimi, etkile?imli oturum a?ma, kod onaylama ve g?venli elektronik posta gibi salt yaz?l?m ??z?mlerini geli?tirmektedir.


 

BAS?TLE?T?R?LM?? Y?NET?M VE KURULUM
Basitle?tirilmi? Masa?st? Kurulumu
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Y?ksek Uygulama Uyumlulu?u Windows 2000 Professional?da ?al??mayan y?zlerce uygulama Windows XP Professional?da ?al??abilmektedir.

Bir uygulama Windows XP Professional taraf?ndan yerel d?zeyde desteklenmiyorsa, kullan?c? veya sistem y?neticisi bu uygulaman?n Windows NT 4.0 veya Windows 95/98/Me uyumluluk modunda ?al??mas?n? sa?layabilmekte ve program?n herhangi bir performans kayb? olmadan do?ru ?al??abilmesini olanakl? hale getirebilmektedir.

Yeni i?letim sistemi i?in g?ncelle?tirilen programlara ait g?ncelle?tirme dosyalar? Windows G?ncelle?tirme Web sitesinde bulunacakt?r.
Kullan?c?lar Windows XP Professional ?zerinde uygulama ?al??t?rarak benzersiz deneyimler ya?ayabilecek ve kullan?ma a??lan yeni g?ncelle?tirmelere kolayca eri?ebilecektir.

Uygulama uyumu modlar?, Windows XP Professional?da uygulama sorun ??z?mleri olmasa bile, binlerce program?n ?al??mas?n? sa?lamaktad?r.

Kullan?c? Verilerini Aktarma Arac? Y?neticinin bir kullan?c?ya ait verileri ve uygulama/i?letim sistemi ayarlar?n? eski bilgisayardan Windows XP Professional i?letim sistemini ?al??t?ran yeni bir masa?st? bilgisayar?na aktarabilmesini sa?lamaktad?r. BT y?neticileri aktarma i?leminden sonra yard?m masas? ?zerindeki y?k? azaltabilmekte ve son kullan?c?lar kendi tan?d?k i?letim ortamlar?n? koruduklar? i?in kesintisiz olarak ?al??abilmektedir.

Otomatik G?ncelle?tirmeler Windows XP Professional kullan?c? Internet?e ba?l?yken kullan?c?n?n onay?n? alarak art alanda ?nemli sistem ve g?venlik dosyalar?n?n g?ncelle?tirilmi? s?r?mlerini y?klemektedir. Bu kar??dan y?kleme i?lemleri Internet ?zerindeki gezintinizi aksatmayacak ?ekilde tasarlanm??t?r; kar??dan y?kleme i?lemi tamamlanmadan ba?lant? kesilirse, ba?lant? yeniden sa?land???nda g?ncelle?tirme i?lemi otomatik olarak devam etmektedir. G?ncelle?tirme dosyalar? kar??dan y?klendikten sonra, kullan?c? bu dosyay? y?kleyip y?klememe tercihini yapabilmektedir. Kullan?c?lar kendi a? ba?lant?lar?n? kullanma d?zeylerinde hi?bir olumsuz etki olu?madan g?ncelle?tirme dosyalar?n? otomatik olarak alabilecektir.

Geli?mi? Windows G?ncelle?tirmesi Windows XP Professional i?in pazara s?r?len uygulama uyumu g?ncelle?tirmeleri, yeni ayg?t s?r?c?leri ve di?er g?ncelle?tirmeler Windows G?ncelle?tirmesi Web sitesinden elde edilecektir. (Kullan?c?lar otomatik g?ncelle?tirme yapmamay? se?tikleri takdirde, bu sitede ?nemli sistem ve g?venlik dosyalar?n?n g?ncelle?tirilmi? s?r?mlerine ula?abilecektir.)
Y?neticiler kullan?c?lar?n Windows G?ncelle?tirmesine eri?imini devreden ??karabilmektedir. Y?neticiler kendileri i?in haz?rlanan Windows G?ncelle?tirmesi Katalogunu kullanarak g?ncelle?tirme dosyalar?n? y?kleyebilmekte ve sonra bunlar? kendi organizasyonlar?na uygun ?ekilde kurabilmektedir.
En g?venilir ve en kapsaml? bilgii?lem deneyimini sunmak i?in tasarlanan i?letim sistemi g?ncelle?tirmeleri her zaman yay?nlanmaktad?r.

En Son Donan?m Standartlar? i?in Destek Windows XP Professional en yeni donan?m standartlar?n? desteklemektedir. DVD disklerini okumay? sa?layan en son UDF 2.01 standard?n? desteklemektedir. Bunun yan? s?ra DVD-RAM s?r?c?lerinin FAT32 dosya sistemiyle bi?imlendirilmesini de desteklemektedir. DirectX? 8 API deste?i dahil edilecektir; Windows XP Professional, K?z?l?tesi Ba?lant? (IrDA), Evrensel Seri Veriyolu (USB), IEEE 1394 olarak bilinen y?ksek h?zl? veriyolu standartlar?n? desteklemektedir. ??letim sistemi en yeni donan?m standartlar?n? destekleyecek ve en yeni uygulamalar i?in geli?tirilecektir.

Dinamik G?ncelle?tirme Ayar? Windows XP Professional Kur yordam? i?letim sistemi dosyalar?n?n g?ncel kalmas?n? sa?lamaktad?r. Dosya y?kleme i?leminden ?nce, Windows XP Professional ?nemli sistem g?ncelle?tirmeleri i?in Web?de arama yapmakta ve g?ncelle?tirme dosyalar?n? y?klemektedir. En iyi y?kleme deneyimini elde edebilmeniz amac?yla i?letim sistemine en son g?ncelle?tirmeleri y?klemenizi sa?layacakt?r.

Kat?l?ms?z Y?kleme ?nceki Windows s?r?mlerine oranla daha ?ok say?da se?enek belirleyebilmenizi sa?lamakta ve yan?t dosyalar?ndaki parolalar? ?ifreli hale getirerek y?ksek g?venlik d?zeyi sunmaktad?r. Y?neticilerin kat?l?ms?z kurulum yordamlar? i?in komut dosyas? olu?turma alan?nda sahip oldu?u esneklik d?zeyini art?rmakta ve en esnek y?kleme se?eneklerinin kullan?labilmesini sa?lamaktad?r.

Internet Explorer 6 Y?netim Seti Internet Explorer 6, Internet Explorer Y?netim Seti?ne (IEAK 6?ya) oranla daha y?ksek ?zelle?tirme d?zeyi sunmaktad?r, dolay?s?yla bu taray?c?y? kurmak ve tutmak ?ok kolayd?r. IEAK S?r?m 6 ortam ?ubu?u, Otomatik Resim Yeniden Boyutlama ve Ki?isel ?ubuk gibi yeni ?zellikleri denetleyebilmenizi sa?lamaktad?r. Y?neticiler Internet Explorer 6?y? kurarken daha fazla esnekli?e sahiptir.

Sistem Haz?rlama Arac? (SysPrep) SysPrep sistem y?neticilerinin bilgisayar yap?land?rma ayarlar?n?, sistemleri ve uygulamalar? ?o?altabilmesini sa?lamaktad?r. ??letim sistemini ve i? uygulamalar?n? i?eren tek bir g?r?nt? ?ok say?da farkl? bilgisayar yap?land?rmas?na y?klenebilmektedir. SysPrep y?neticilerin tutmas? gereken i?letim sistemi say?s?n? azaltmakta ve tipik bir masa?st? sistemini kurmak i?in gereken s?reyi k?saltmaktad?r.

Kur Y?neticisi Bu grafik sihirbaz? y?neticileri y?kleme komut dosyalar?n?n tasar?m s?recinde y?nlendirmektedir. Art?k kat?l?ms?z oturumlar i?in yan?t dosyalar? olu?turmak ?ok daha kolay.

Uzaktan ??letim Sistemi Y?kleme ??letim sistemi a? ?zerinde y?klenebilmektedir (SysPrep g?r?nt?leri dahil).
Not: Bu ?zellik Active Directory? hizmetini gerektirmektedir.
Y?neticilere kendi organizasyon gereksinimlerine uygun masa?st? ortamlar?n? standart olarak kullanabilme olana?? sunan bu ?zellik sayesinde zaman tasarrufu sa?lanmakta ve kurulum maliyetleri azalt?lmaktad?r.

?oklu Dil Deste?i Kullan?c?lar?n, Windows XP Professional??n ?ngilizce s?r?m?n? kullanarak birden ?ok dilde belge olu?turabilmesini, okuyabilmesini ve d?zenleyebilmesini sa?lamaktad?r. ?ok Dilli Kullan?c? Aray?z? s?r?m? bunun yan? s?ra kullan?c? aray?z? dilini her kullan?c? i?in de?i?tirebilmenizi sa?lamaktad?r. BT y?neticileri art?k i?letim sisteminin birden ?ok yerelle?tirilmi? s?r?m?n? kurmak zorunda kalmayacakt?r. B?ylece kurulum i?lemi h?zlanacak, gerekli i?letim sistemi say?s? azalacak ve toplam elde etme maliyeti d??ecektir.

 

Basitle?tirilmi? Masa?st? Y?netimi
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Uzaktan Yard?m Uzaktan Yard?m sayesinde kullan?c? kendi bilgisayar?n?n denetimini a? veya Internet ?zerindeki bir ba?ka ki?iyle payla?abilmektedir. Bir y?netici veya i? arkada?? kullan?c?n?n ekran?n? g?r?nt?leyebilmekte ve teknik sorunu ??zmek i?in i?aret?iyi ve klavyeyi denetleyebilmektedir. BT departmanlar? HTML kullanarak yay?nlanan uygulama kullan?c? aray?zlerini temel alan ?zel ??z?mler olu?turabilmekte ve Uzaktan Yard?m gereksinimlerini kar??layabilmektedir; b?ylece bu ?zellik merkez? olarak etkinle?tirilebilmekte veya devre d??? b?rak?labilmektedir. Sistem y?neticilerinin kullan?c? masalar?nda harcamak zorunda oldu?u s?reyi azaltacakt?r. ?o?u y?netim ve sorun giderme i?leri art?k y?neticinin kendi masas?ndan yap?labilmektedir.

Grup ?lkeleri Y?neticilerin kullan?c?lar? ve nesneleri departman veya konum gibi mant?ksal birimlere g?re d?zenleyebilmesini ve sonra bu gruptaki t?m ?al??anlara g?venlik, g?r?n?m ve y?netim se?enekleri gibi ayn? ayarlar? atayabilmesini sa?layan Grup ?lkeleri ayarlar? hem kullan?c?lar?n hem de nesnelerin y?netimini basitle?tirmektedir. Windows 2000 Professional?da sunulanlara ek olarak Windows XP Professional?da y?zlerce yeni ilke mevcuttur. Farkl? konumlara ta??nan kullan?c?lar?n ?nemli verilere yeni konumlar?ndan da ula?abilmesi ve kendi ?zelle?tirilmi? ?al??ma ortamlar?n? yeni konumlar?nda da koruyabilmesi gereklidir.

Sonu? ?lkeleri Seti (RSoP) Y?neticinin bir Grup ?lkesini hedef kullan?c? veya bilgisayar ?zerindeki etkisini g?rebilmesini sa?lamaktad?r. RsoP sayesinde, y?neticiler Grup ?lkelerini planlayabilecekleri, izleyebilecekleri ve Grup ?lkeleri sorunlar?n? giderebilecekleri g??l? ve esnek bir temel d?zey arac?na sahip olacakt?r. Y?neticiler yeni RsoP arac?n? kullanarak Grup ?lkelerini ?ok daha kolay bir ?ekilde uygulayabilmekte ve y?netebilmektedir.

Geli?mi? Yard?m ve Destek Hizmetleri Yard?m ve Destek Merkezi kullan?c?lar?n ?nceki Windows s?r?mlerinden tan?d??? (Ara, Dizin ve S?k Kullan?lanlar gibi) ?zellikleri World Wide Web i?eri?iyle birle?tirerek kullan?c?lar?n gerek duyduklar? yard?ma gerek duyduklar? anda ula?abilmesini sa?lamaktad?r. Yard?m ve Destek Merkezindeki i?erik sorunuzu yan?tlam?yorsa, yine bu merkezi kullanarak bir arkada??n?za, destek toplulu?una veya profesyonele ula?arak yard?m alabilirsiniz. Ayr?ca, Bilgisayar Bilgilerim ve Sistemi Geri Y?kle gibi ara?lar? kullanarak s?k rastlanan sorunlar? te?his edebilir ve d?zeltebilirsiniz. Kullan?c?lar arad?klar? yan?tlar? h?zl? ve kolay ?ekilde bulabilmekte, yard?m masas? ?zerindeki y?k azalmakta ve m??teri memnuniyeti artmaktad?r.

Microsoft Management Console (MMC) Y?netim ara?lar? i?in merkezi ve tutarl? bir ortam sunmaktad?r. BT y?neticileri ?zelle?tirilmi? uygulama u?birimleri olu?turabilecektir.

Kurtarma U?birimi Windows XP y?neticilere bir komut sat?r? u?birimi sunmaktad?r; y?neticiler bu u?birimi kullanarak hizmetleri ba?latabilmekte ve durdurabilmekte, s?r?c?leri bi?imlendirebilmekte, mant?ksal s?r?c? ?zerine veri yazabilmekte ve bu s?r?c?deki verileri okuyabilmekte ve di?er y?netim g?revlerini ger?ekle?tirebilmektedir. Windows XP Professional??n ba?lamas?n? ?nleyen hatalar olu?ursa, y?neticiler sistemi komut u?biriminde ba?latabilmekte ve i?letim sistemini onarabilmektedir.

Windows Y?netimi Enstr?mantasyonu (WMI) Sistem kaynaklar?n? izlemek ve y?netmek i?in standart bir altyap? sa?lamaktad?r. Sistem y?neticilerinin kod yazarak veya ???nc? ?ah?s uygulamalar?n? kullanarak sistemi izleyebilmesini ve denetleyebilmesini sa?lamaktad?r.

G?venli Modda Ba?latma Se?enekleri Windows XP Professional??n sistemi varsay?lan ayarlar? ve minimum ayg?t s?r?c?s?n? kullanarak en temel d?zeyde ba?latmas?n? sa?lamaktad?r. BT profesyonellerinin i?letim sistemini onarabilmesi i?in sistemin grafik kullan?c? aray?z?yle a??lmas?n? sa?lamaktad?r.

 

Kullan?c? Verimlili?inde Art??
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Yeni G?rsel Tasar?m Windows 2000?in temel ?zelliklerini i?eren Windows XP Professional ayn? zamanda yeni bir g?rsel tasar?ma sahiptir. S?k yap?lan i?ler birle?tirilerek basitle?tirilmi? ve kullan?c?lar?n bilgisayarlar?nda gezinmesini kolayla?t?rmak i?in yeni g?rsel ipu?lar? eklenmi?tir. Y?neticiler veya kullan?c?lar bir d??meyi t?klayarak bu g?ncelle?tirilmi? yeni kullan?c? aray?z? veya klasik Windows 2000 aray?z? aras?nda tercih yapabilmektedir. S?k yap?lan g?revler kolayca ger?ekle?tirilebildi?i i?in kullan?c?lar Windows XP Professional?dan en iyi ?ekilde yararlanabilmektedir.

Uyum Sa?layan Kullan?c? Ortam? Windows XP Professional ?al??ma ?eklinize uyum sa?lamaktad?r. Yeniden tasarlanan Ba?lat men?s? en ?ok kullan?lan uygulamalar? ilk s?rada g?stermektedir. Ayn? uygulama i?inde birden ?ok dosya (?rne?in Outlook? mesajla?ma ve birlikte ?al??ma istemcisinde birden ?ok elektronik posta mesaj?) a?t???n?z zaman a??k pencereler tek bir g?rev ?ubu?u d??mesi alt?nda birle?tirilmektedir. Kulland???n?z alandaki gereksiz karma?an?n giderilmesi amac?yla, kullan?lmayan ??eler g?zlenmektedir. Bu ?zelliklerin t?m? Grup ?lkeleri ile ayarlanabilmektedir. Daha d?zenli bir i? ortam? kullan?c? verimini art?rmaktad?r. Kullan?c?lar gerek duyduklar? ?nemli verileri ve uygulamalar? kolayca bulabilmektedir. T?m bu ayarlar ilkeler ile denetlenebildi?i i?in y?neticiler kendi ortamlar? i?in en uygun ?zelliklere karar verebilmektedir.

Geli?mi? Dosya ?li?kileri ?zelli?i Hi?bir programla ili?kili olmayan bir dosyay? a?maya ?al???rsan?z, Windows XP Professional sizi bu program? y?kleyebilece?iniz veya sat?n alabilece?iniz Web sayfas?na g?ndermektedir. Ayr?ca baz? dosya t?rleri, ?zellikle de ortam ve g?r?nt? dosyalar? pek ?ok programla birlikte kullan?ld?klar? ve ili?kili olduklar? program de?i?ti?i i?in zor a??labilmektedir. Bu gibi dosyalarla ilgili program y?kl? de?ilse, Windows XP Professional, Microsoft Image Viewer gibi varsay?lan programlardaki ili?ki ?zelliklerini geri y?klemektedir. Varsay?lan programlar i?letim sistemiyle entegre oldu?u i?in dosyalar her zaman daha kolay a??lmaktad?r. Geli?mi? dosya ili?kileri ?zelli?i kullan?c?lar?n bilinmeyen veya ba?ka bir uygulamayla ili?kili bir belgeyi a?mas? s?ras?nda kar??la??labilecek karma?ay? ortadan kald?rmaktad?r.

??eri?e Duyarl? G?rev Men?leri Windows Gezgini?nde bir dosya se?ildi?inde, dinamik bir men? g?r?nt?lenmektedir. Bu men? se?ilen dosyayla ilgili g?revleri liste halinde g?stermektedir. ?nceki Windows s?r?mlerinde zor bulunan g?revlere art?k kolayca ula?abilmektesiniz.

Entegre CD Kaydetme Windows XP Professional Kaydedilebilir (CD-R) veya Yeniden Yaz?labilir (CD-RW) CD s?r?c?lerinde CD yakmak i?in entegre destek sunmaktad?r. Verilerinizi CD?de saklamak art?k diskette saklamak kadar kolay hale gelmektedir; hi?bir ???nc? ?ah?s ??z?m?ne gerek kalmamaktad?r.

Web ?zerinde Kolayca Bilgi Yay?nlayabilme Olana?? Dosyalar ve klas?rler WebDAV ileti?im kural?n? kullanan t?m Web hizmetlerinde kolayca yay?nlanabilmektedir. Kullan?c?lar ?nemli bilgileri Web sunucular?nda veya ?irketin intranet?inde yay?nlayabilecektir.

DualView Tek ekran ba?da?t?r?c?s?na ba?l? iki monit?rde tek bir bilgisayar masa?st? g?r?nt?lenebilmektedir. Kullan?c? diz?st? bilgisayar?nda hem dahili LCD ekran? hem de harici monit?r? kullanabilmektedir. Masa?st? ortamlar? i?in bu i?levi destekleyen ?ok farkl? y?ksek kapasiteli ekran ba?da?t?r?c?s? bulunmaktad?r. Kullan?c?lar birden ?ok i?lemci kullanmadan birden ?ok ekran ?zerinde ?al??arak verimliliklerini art?rabilmektedir.

Sorun Gidericiler Kullan?c?lar?n ve y?neticilerin ?e?itli Windows XP Professional i?levlerini yap?land?rmas?n?, en iyi duruma getirmesini ve bu i?levlerle ilgili sorunlar? gidermesini sa?lamaktad?r Kullan?c?lar kendilerine yetebilmekte, b?ylece verim artmakta, yard?m masas? ?zerindeki y?k azalmakta ve daha iyi m??teri hizmeti verilmektedir.

 

MOB?L VE UZAKTAK? KULLANICILAR ???N ?ZEL OLARAK TASARLANDI
Uzaktaki ?al??anlar?n ?al??ma ?eklinde K?kten De?i?iklik Yapabilme Olana??
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Uzak Masa?st? Kullan?c?lar?n a? eri?iminin bulundu?u herhangi bir yerdeki bir bilgisayardan kendi bilgisayar?na ve bu bilgisayardaki programlara ve verilere ula?abilmesini sa?lamaktad?r. Kullan?c?lar Microsoft?un Remote Desktop Protocole (RDP) kullanarak Internet ?zerinden ba?lant? sa?layabilmekte ve s?zgelimi bir havaalan?ndaki d???k kapasiteli bilgisayar? kullanarak kendi i?yerindeki g??l? PC?yi denetleyebilmektedir. Kullan?c?lar her t?rl? a? ba?lant?s? ?zerinde sanal olarak kendi verilerine ve uygulamalar?na eri?ebilmektedir.

Yetki Y?neticisi Parola bilgilerinin sakland??? g?venli bir b?l?md?r. Kullan?c?lar parolalar?n? ve kullan?c? adlar?n? bir kez girdikten sonra, sistem bu verileri otomatik olarak sa?lamaktad?r. Bir etki alan?na ba?l? olmayan veya g?ven ili?kileri olmadan birden ?ok etki alan?ndaki kayna?a ula?mas? gereken kullan?c?lar a? kaynaklar?na kolayca eri?ebilecektir.

?evrimd??? Dosyalar ve Klas?rler Kullan?c? a? ba?lant?s?n? kestikten sonra kendisine gerekli olacak dosyalar? ve klas?rleri a? ?zerinde belirleyebilmektedir. Bunun yan? s?ra, Windows XP Professional sayesinde, ?evrimd??? klas?rler ?ifreli hale getirilerek y?ksek g?venlik d?zeyi elde edilebilmektedir. Kullan?c?lar a? ba?lant?lar? kesikken de sanki a?a ba?l?ym??lar gibi belgeleriyle ?al??abilmektedir.

Bu yeni metin g?r?nt?leme teknolojisi yaz?l?m arac?l???yla metin sunarken yatay ??z?n?rl??? ?? kat?na ??karmaktad?r. ClearType? ekran teknolojisi metni Likit Kristal Ekran (LCD) ?zerinde daha net g?r?nmesini sa?lamaktad?r.

?evrimd??? G?r?nt?leme Grafik i?eren t?m Web sayfalar?n?n ?evrimd??? olarak g?r?nt?lenebilmesini sa?lamaktad?r. M??teriler Internet ba?lant?lar? kesikken de ?nemli Web sayfalar?n? g?r?nt?leyebilmektedir.

Zaman Uyumu Y?neticisi Kullan?c?lar?n ?evrimd??? dosyalar?n? ve klas?rlerini a?dakilerle kar??la?t?rarak g?ncelle?tirebilmesini sa?lamaktad?r. Dosyalarla ve klas?rlerle ?evrimd??? olarak ?al??t?ktan sonra, de?i?iklikler otomatik olarak a?daki kopyalara yans?t?lacak ve en g?ncel s?r?m?n her zaman kullan?labilir olmas? sa?lanacakt?r.

Geli?mi? ?evrimi?i Konferans NetMeeting? 3.1 konferans yaz?l?m? gibi TAPI uygulamalar? ses ve video ak??? alan?ndaki geli?mi? ?zelliklerden yararlanacakt?r. Ses konferans?ndaki geli?mi? ?zellikler a?a??daki gibidir: Kaliteyi ve birlikte ?al??abilirli?i art?ran yeni kod d?zeni. Gecikme s?resini k?saltmak ve miks ?zelli?ini geli?tirmek i?in DirectSound? API deste?i. Akustik Yank? Giderme (AEC), Akustik Ses Denetimi (AGC) ve d???k dip g?r?lt?s?. Gecikme s?resini k?saltmak ve miks ?zelli?ini geli?tirmek i?in geli?mi? ??nlama arabellek denetimi ve sessizlik s?k??t?rma algoritmalar?. Video konferans?ndaki geli?mi? ?zellikler a?a??daki gibidir: Kaliteyi ve birlikte ?al??abilirli?i art?ran yeni kod d?zeni. Yeni kameralar i?in destek. Video performans?n? art?rmak i?in DirectDraw? API deste?i. Video ve ses zaman uyumunu geli?tirmek i?in dudak zaman uyumu. B?y?k video boyutu deste?i. NetMeeting 3.1, Exchange 2000 Conferencing Server ?zerinde tutulan birden ?ok noktal? konferanslara ba?lanabilecektir. BT y?neticileri bu geli?mi? ?zelliklerden yararlanarak ?evrimi?i konferans y?netimi ve son kullan?c? e?itimi i?in sa?lam bir altyap? olu?turabilmekt

 

Kapsaml? Diz?st? Bilgisayar ?zellikleri
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Geli?mi? G?? Y?netimi Merkezi i?lem biriminin durumunu ak?ll? bir ?ekilde izleyen Windows XP Professional i?lemcinin kulland??? g?? miktar?n? en aza indirebilmektedir. ??letim sistemi kalan g?? miktar? hakk?nda daha kesin bilgi sunacak ve sistemin aniden kapanmas?n? ?nleyecektir. Pil tamamen bitmeden hemen ?nce sistemin uyanmas?n? sa?layan bu ?zellik sayesinde bilgisayar uyku moduna ge?irilebilmekte ve devam eden i?ler kaydedilebilmektedir. Art?k her bilgisayar veya bir bilgisayardaki her kullan?c? i?in g?? y?netimi ayarlanabilmektedir. Kullan?c?lar pili kullanarak daha uzun s?re ?al??abilmekte ve pilde kalan g?? miktar?n? daha kesin bir ?ekilde tahmin edebilmektedir.

Uyku Belirli bir s?re sonra veya istendi?inde, Windows XP Professional belle?i diske kaydedecek ve g?c? kapatacakt?r. G?? geri geldi?inde, t?m uygulamalar aynen b?rak?ld?klar? gibi yeniden a??lacakt?r. Kullan?c?lar pil ?mr?n? uzatabilmekte ve ?al??malar?na b?rakt?klar? yerden devem edebilmektedir; b?ylece hizmet d??? s?re en aza indirilmektedir.

?al???r Durumda Takma Ta??nabilir bilgisayar?n?z?, yeniden ba?latmadan veya bilgisayar?n?z?n donan?m yap?land?rmalar?n? de?i?tirmeden takabilmenizi ve s?kebilmenizi sa?lamaktad?r. Diz?st? bilgisayar kullan?c?lar? sistemlerini yeniden ba?latmadan tak?l? ve tak?lmam?? yap?land?rmalar aras?nda kolayca hareket edebilmektedir.

Geli?mi? Yap?land?rma ve G?? Aray?z? (ACPI) Geli?mi? Yap?land?rma ve G?? Aray?z? (ACPI) en yeni g?? y?netimi ve Tak ve Kullan deste?ini sunmaktad?r. Mobil profesyoneller i?in Tak ve Kullan, ?al???r durumda takma ve tam g?? y?netimi deste?i gibi temel ?zellikleri sa?lamaktad?r.

 

Basitle?tirilmi? A? Kurma Olana??
?zellik ?zelli?in Tan?m? Kazan?
Kablosuz A? Kablosuz a?lar i?in g?venli eri?im ve ?st?n performans sunmaktad?r. Kablosuz a?lar aras?nda hareket etmesi gereken kullan?c?lar?n i?ini kolayla?t?rmakta ve y?ksek ?ifreli koruma d?zeyi sunarak g?venli?i art?rmaktad?r.

A? Konumunu Alg?lama ??letim sisteminin ve uygulamalar?n bilgisayar?n a? konumundaki de?i?iklikleri alg?lamas?n? sa?layan bir altyap? hizmetidir. Uygulamalar ve a? hizmetleri bir a? konumu de?i?ikli?i alg?land???nda ak?ll? tepki verecek ?ekilde programlanabilmektedir. ?rne?in, kullan?c? bir kampustan di?erine ta??n?rsa, uygulama kullan?c?y? daha yak?n bir sunucuya ba?layabilmektedir.

A? Kurma Sihirbaz? KOB? sahiplerinin a? sistemlerini kolayca kurabilmesini ve y?netebilmesini sa?lamaktad?r. Sihirbaz, dosya ve yaz?c? payla?ma, Internet ba?lant?s?n? payla?ma, Internet Ba?lant?s? G?venlik Duvar? yap?land?rmas? gibi temel a?amalarda sizi y?nlendirmektedir. K???k i?letmeler a? uzmanlar?na gerek duymadan verimli ve g?venli bir a? sistemini haz?r ve ?al???r durumda tutabilmektedir.

A? K?pr?s? Farkl? a? sistemlerini birbirine ba?layarak, karma a? ba?lant?lar? (?rne?in, Cat-5 Ethernet ve kablosuz) kullanan k???k a? sistemlerini kurma ve yap?land?rma i?lemini basitle?tirmektedir. K???k i?letmeler a? ortam?n? se?erken daha fazla esnekli?e sahip olabilmekte ve k?pr? veya y?nlendirici gibi ek donan?m almak zorunda kalmamaktad?r.

Internet Ba?lant?s? Payla?ma (ICS) ?evirmeli veya geni? bant ba?lant?y? kullanarak k???k ofis a??n? Internet?e ba?lamaktad?r. Windows XP Professional k???k i?letme a??ndaki t?m bilgisayarlar i?in a? adresini ?evirme, adres olu?turma ve ad belirleme hizmetlerini sa?layabilmekte ve tek bir ba?lant?n?n payla??lmas?n? sa?lamaktad?r. K???k i?letme sahipleri tek Internet ba?lant?s?yla kendi bilgisayar sistemlerini Internet?e ba?layabilmekte ve hem ISS hem de donan?m maliyetlerinde tasarruf sa?lamaktad?r.

Kolay Uzaktan Eri?im Yap?land?rmas? Sihirbazlar? Kullan?c?lar? a?a veya sanal ?zel a?a (VPN) uzaktan eri?im i?in gerekli ayarlar? yapma s?recinde y?nlendirmektedir. Kurumsal a?a veya Internet?e ba?lanmay? kolayla?t?rmaktad?r.

E? Sistemler Aras?nda Sunucusuz A? Deste?i Windows XP Professional bu ?zellik sayesinde Windows?un ?nceki s?r?mleriyle, e?de?er sistemler ?eklinde ve sunucusuz olarak birlikte ?al??abilmekte, b?ylelikle de klas?r, yaz?c? ve ?evrebirim ayg?tlar? gibi t?m kaynaklar?n payla??labilmesini sa?lamaktad?r. K???k i?letme sahipleri Windows XP Professional?? kendi varolan e? sistemler aras?ndaki sunucusuz a? sistemine kolayca entegre hale getirebilmektedir.