? Windows XP
? Windows Vista
? Office Sistemleri
? Server Sistemleri
? Lisanslama
? Microsoft CRM
? Microsoft ??z?mleri

Ana Sayfa

 

 

 


Microsoft Windows? Vista
 
+ Kullan?c? Deneyimi
+ G?venlik
+ Arama ve D?zenleme
+ Windows Internet Explorer 7
+ Kenar ?ubu?u ve Ara?lar
+ Performans
+ Windows Yedekleme
 
+ A?
+ Windows Side Show
+ Konu?ma Tan?ma
+ Yard?m ve G?r??
+ Windows Update
+ E?itleme Merkezi
KULLANICI DENEY?M?

Yukar?

Windows Vista, bilgileri g?r?nt?leme, bulma ve d?zenleme becerilerinizde kendinizi g?venli hissetmenize yard?mc? olman?n yan? s?ra bilgisayar kullan?m?n? denetlemenize olanak sa?layacak bi?imde tasarlanm??t?r ve yeni bir kullan?c? deneyimi sunar.

Windows Vista'n?n g?rsel zenginli?i, ortak pencere ??elerini azaltmak yoluyla, ekrandaki i?eri?e nas?l eri?ece?inizi d???nmektense i?eri?e odaklanman?z? sa?layarak, bilgisayar kullan?m? deneyiminizin geli?mesine yard?mc? olur. Masa?st? ?ok daha bilgilendirici, kolay anla??l?r ve yard?mc?d?r. Ayr?ca yeni ara?lar sayesinde bilgisayar?n?zdaki bilgiler daha anla??l?r oldu?u i?in, dosyalar?n?z?n i?eri?ini a?madan g?rebilir, uygulama ve dosyalar? h?zla bulabilir, a??k pencereler aras?nda etkin olarak gezinebilir, sihirbazlar? ve ileti?im kutular?n? daha g?venli bir ?ekilde kullanabilirsiniz.
 
G?VENL?K

Yukar?

Windows Vista, bug?ne kadar geli?tirilmi? en g?venli Windows s?r?m? olacak bi?imde tasarlanm??t?r. Windows Vista'daki yeni ?zellikler, ki?isel bilgisayar?n?z? en iyi ?ekilde kullanmak i?in gereken denetimi ve g?veni sa?laman?za yard?mc? olur.
 
ARAMA VE D?ZENLEME

Yukar?

Windows Vista, dosyalar?n?z? arama ve d?zenleme i?lemlerinde size daha fazla esneklik sa?lar. H?zl? Arama kutusu ve Geli?mi? S?tun Ba?l?klar? gibi yeni denetimler, ekrandaki ?ok miktarda veriyi diledi?iniz bi?imde y?netmenizi kolayla?t?r?r.
 
WINDOWS INTERNET EXPLORER 7

Yukar?

Windows Vista, Internet Explorer deneyimini geli?tiriyor. Yak?nda sunulacak Internet Explorer 7 s?r?m?, yeni ve ?nemli g?venlik ve gizlilik ?zelliklerinin yan? s?ra, sekmeli g?z atma, sat?r i?i arama ve s??d?rarak yazd?rma gibi ?zelliklerle g?nl?k g?revleri kolayla?t?r?yor.

 
KENAR ?UBU?U VE ARA?LAR

Yukar?

Bilgisayar?n?z? kullanarak daha fazla bilgiye eri?tik?e, daha fazla g?rev ger?ekle?tirdik?e ve daha fazla yaz?l?m uygulamas?yla etkile?im kurduk?a, bilgi y?k? de ayn? oranda artar. Yaln?zca hava durumuna bakmak i?in bir Web taray?c?, takviminizi g?r?nt?lemek i?in bir uygulama ve birka? say?y? toplamak i?in bir hesap makinesi program? a?abilirsiniz. Bilgisayarda yapt???n?z etkinliklerde bilgi ve g?revleri parmaklar?n?z?n ucuna getiren basit, ?zel ve fazla y?k getirmeyen?k???k uygulamalara gereksinim duyacaks?n?z.

Windows Kenar ?ubu?u, bilgileri bir bak??ta sunan ve s?k kullan?lan ara?lara kolay eri?im sa?layan,?kullan?m? kolay ve ?zelle?tirilebilir k???k uygulamalar olan ?e?itli ara?lara an?nda eri?im sa?layarak ki?isel ?retkenli?inizi art?r?r.

 
PERFORMANS

Yukar?

Uyku durumu, H?zl? Getirme, D?? Bellek S?r?c?s? (EMD) ve Karma Sabit S?r?c? gibi yeni ?zellikleriyle Windows Vista, ?retkenli?inizi art?rmaya yard?mc? olacak bi?imde tasarlanm??t?r. H?zl? Getirme, kullan?labilir RAM'den en iyi ?ekilde yararlanmak i?in belle?in y?netilmesine yard?mc? olur. EMD teknolojisi, RAM eklemeden performans?n art?r?lmas?n? sa?lar. Windows Vista ayr?ca pil ?mr?n?, performans? ve g?venilirli?i art?rmak i?in Karma Sabit S?r?c? teknolojisinden de yararlan?r. Windows Vista ile, siz haz?r oldu?unuzda sisteminiz de haz?rd?r.
 
W?NDOWS YEDEKLEME

Yukar?

Windows Vista, ?nemli bilgilerinizi hi?bir zaman kaybetmemenizi sa?lamaya yard?mc? olan ?nemli yenilikler i?erir. Windows Vista donan?m hatalar?, kullan?c? hatalar? ve di?er sorunlardan korunmak i?in ?ok katmanl? yedekleme ve geri y?kleme ?zellikleri sunar. Bu yenilikler, sistem geri y?kleme geli?tirmeleri, Windows Yedekleme ad? verilen yeni bir ?zellik ve Windows Server ?r?n ailesi ile kullan?lmaya ba?lanan ve art?k ki?isel bilgisayarlar i?in de sunulan yeni bir ?zellik olan Birim G?lge Kopyas?d?r.
 
A?

Yukar?

Windows Vista, a??n?z?n kurulumunu ve kullan?m?n? kolayla?t?ran, onu daha g?venli ve daha g?venilir yapan yeni ?zellikler i?erir. ?irketinizin a??na kablosuz olarak ba?lanabilir, bir Internet ba?lant?s?n? ve yaz?c?lar? payla?abilir, bilgisayarlar aras?nda dosya kopyalayabilir veya en sevdi?iniz e?lence ??elerini evinizin ?e?itli yerlerinde kullanabilirsiniz. ?ster evinizde, ister bir k???k veya b?y?k ?l?ekli i?letmede olun, Windows Vista, ba?lanabilirli?i kolayla?t?rarak sizin i?in ?nemli olan konulara odaklanabilmenizi sa?lar
 
W?NDOWS SIDE SHOW

Yukar?

Diz?st? bilgisayar kullan?yorsan?z, bir iletiye bakmak veya bir adres ya da telefon numaras? bulmak i?in diz?st? bilgisayar?n?z? ba?latman?n pratik olmad???n? biliyorsunuzdur.
 
KONU?MA TANIMA

Yukar?

Windows Vista'daki Konu?ma Tan?ma ?zelli?i, bilgisayar?n?zla sesli olarak etkile?im kurabilmenizi sa?lar. Fare ve klavye kullan?m?n?z? ?nemli d?zeyde azaltarak, ?retkenli?inizi koruman?za ve hatta art?rman?za olanak tan?r. Ana uygulamalarda belgeleri ve e-posta iletilerini dikte edebilir, sesli komutlar? kullanarak Web'deki formlar? doldurabilir ve g?rd???n?z ??eleri sesli olarak s?yleyerek Windows Vista'y? ve uygulamalar? sorunsuz olarak y?netebilirsiniz.


 
 
YARDIM VE G?R??

Yukar?

Windows Vista, sorun ??z?mleme s?recini h?zland?ran bir dizi ?zelli?iyle, kendi ba??na yard?m almay? iyile?tirecek ve destek uzmanlar?na y?nelik merkezi ara?lar? geli?tirecek bi?imde tasarlanm??t?r.
 
WINDOWS UPDATE

Yukar?

Windows Update, Microsoft Windows Vista yaz?l?m g?ncelle?tirmelerini sa?layarak bilgisayar?n?z?n g?ncel ve daha g?venli kalmas?na yard?mc? olur. Windows Update'i, g?ncelle?tirmeleri otomatik olarak kar??dan y?kleyip kuracak bi?imde yap?land?rabilirsiniz. Bir kez ayarlad?ktan sonra, varl???n? unutabilirsiniz.

Windows Vista'da, Windows Update'in becerileri Windows XP'dekinden ?ok daha geli?tirilerek, g?ncelle?tirmelerin daha kolay ve daha zahmetsiz yap?labilmesi sa?lanm??t?r.

 
E??TLEME MERKEZ?

Yukar?

Yeni bir ?zellik olarak sunulan Windows Vista E?itleme Merkezi, birka? farkl? senaryoda veri e?itlemeyi y?netebilece?iniz bir konumdur: birden ?ok ki?isel
bilgisayar, a? sunucular? ile ki?isel bilgisayarlar ve ki?isel bilgisayar?n?za ba?lad???n?z ayg?tlar aras?nda.


 
 
 

Daha fazla bilgi i?in Microsoft sistesini ziyaret edin