? ?nsan Kaynaklar? Politikam?z
? Kariyer Formu

Ana Sayfa

 

 

 


?nsan Kaynaklar? Politikas?


Politikalar?m?z:

?irket ama?lar?n?n ger?ekle?mesi i?in insan unsurunun belirleyicili?ine inanarak insan kaynaklar? politikam?z? ??nce insan? diyerek olu?turmaya ?al???yoruz.

Bu ?er?evede olmak ?zere, insan kaynaklar? temel politikam?z,?al??anlar?m?z?n geli?melerine f?rsat ve katk? sa?layan sistem ve uygulamalarla, onlar?n motivasyonlar?, i? tatmini ve mutluluklar? ile birlikte verimlili?i artt?rmakt?r.

Ana Hedeflerimiz:

? De?i?ime ve yenili?e a??k

? ??renen ve s?rekli kendini geli?tirme ?abas? g?steren

? Tak?m ruhu ve ?Biz Bilinci? ile hareket ederek ?abalar?n? ki?isel performans?n yan?nda ?irket performans?na yans?tan bir ?al??an profili yakalamak ve ?irket genelinde ?Toplam Kalite Y?netimi? ni hayata ge?irmektir.

? ?al??anlar?m?z?n aidiyet duygular?n? g??lendirmek i?in onlara sa?lanan geli?im olanaklar? ile, performansa dayal? ?cret ve kariyer f?rsatlar?n? ?irket imkanlar?na paralel olarak iyile?tirmek.

De?erlerimiz

??nce ?nsan? yakla??m? ?er?evesinde
? ?al??anlar?n insanl?k onurlar?na sayg? duyar onlara g?venir, takdir eder ve ba?ar?y? payla??r.

? ?al??anlar?n ki?isel bilgilerinin gizlili?ine ?nem verir.

? ?al??anlar?m?z?n sa?l?k ve g?venlikleri ile, ?evre sa?l??? konusuna ?nem verir.