? Web Tasar?m
? Web Hosting
? Kurumsal Kimlik Tasar?m?
? Alan Ad? Tescili
? ?nteraktif Dijital Katalog
? Google Adwords
? Referanslar

Ana Sayfa

Search for: web

 

 

 

 


Uzmanl?k alan?m?z olan web tasar?m? ve uygulamas? konusunda, bilgi mimarisinin olu?turulmas?ndan g?ncellemelerin yap?lmas?na kadar uzanan geni? bir yelpazede, m??terimize ?zel hizmet vermekteyiz.
 
1. Bilgi Mimarisi

T?m projelerimize, sitenin bilgi mimarisini olu?turarak ba?lar?z.

M??terimizle birlikte ?al??arak,
sitenin hedef kitlesinin ?zellikleri do?rultusunda,
i?erik ihtiya?lar?n? ortaya ??kararak,
site i?eri?ini kategorize eder, sitenin bilgi mimarisini kurgular?z.
Bu a?amada ve navigasyon plan? i?in temel te?kil edecek ?ncelikleri de belirleriz.


2. Navigasyon Plan? Olu?turulmas?

Bilgi mimarisi ?al??malar?n?n sonu?lar?na g?re,
kullan?labilirlik ara?t?rmalar?n?n ?????nda,
kullan?c? testleri arac?l???yla,
her projeye ?zel,
proje ama?lar?yla uyumlu,
navigasyon plan? haz?rlamaktay?z.
Bu plan ?????nda navigasyon ??elerinin tasar?m ve uygulamas?n? da yapmaktay?z.


3. Grafik Tasar?m

?ntergold b?nyesindeki deneyimli grafik ve web tasar?mc?lar?m?z, m??terimizin kurumsal kimli?iyle uyumlu ve proje ba??nda tan?mlanm?? ama?lara hizmet edecek ?ekilde tasar?mlar olu?turur.
Grafik tasar?m?n web sayfas? kullan?m?n? yava?latmamas? ve kullan?c?y? yormadan ona i?levsel bir kullan?c? aray?z? sunmas? sa?lan?r.

Sitede kullan?lacak g?rsel malzeme ?retimi
M??teri taraf?ndan sa?lanan g?rsel malzemenin, dijital ortama aktar?lmas? ve uygulamaya haz?rlanmas?
M??terinin tasar?m? inceleyip, onaylayabilmesi i?in tasar?m prototipinin olu?turulmas?

4. HTML Uygulama

Ekibimizde bulunan deneyimli HTML uygulamac?lar? ve programc?lar?m?z, g?rsel tasar?mlar?n bir web sayfas? olarak ?al??abilmesini sa?layan kodlar?n?n yaz?lmas?nda ?u noktalara dikkat etmekteler:

Kolay y?klenen sayfalar
H?zl? sayfa g?r?nt?lenmesi
Y?ksek performans

5. Online Reklam Tasar?m? ve Uygulamas?

?nternet reklamc?l??? konusunda uzman tasar?mc?lar?m?zla, m??terilerimize, reklam konseptinin geli?tirilmesinden tasar?m?na ve uygulamas?na uzanan kapsaml? hizmetler vermekteyiz.

Standart banner tipi reklam
Online pazarlama y?ntemi olarak mini web sitesi yap?m?
"Rich media banner" uygulamalar?
Kullan?c? ile etkile?im sa?layan reklam uygulamalar?

6. Programlama

?ntergold ?u hizmetleri sunmaktad?r:

Veritaban? temelli uygulamalar
Dok?man y?netimi
B2B ve B2C e-ticaret uygulamalar? (al??veri? merkezi, online gi?e, perakende sat?? gibi)
?nternet toplulu?u yaratma uygulamalar? (forum, e-kart, anket gibi)
Finans portallar?na y?nelik uygulamalar (sanal portf?y, getiri hesaplamalar? gibi)
?nsan kaynaklar? uygulamalar? (online ba?vuru formu ve ?zge?mi? formlar? gibi)
Projeye ?zel program geli?tirme
E-posta yoluyla tan?t?m uygulamalar?

7. Entegrasyon, Kontrol Testleri ve A??l?? Hizmetleri

?ntergold olarak, web sitesi kullan?ma a??lmadan ?nce kalite kontrol testlerinin yap?lmas?na ve sitenin ziyaret?i ?n?ne hatas?z ??kmas?na ?ok ?nem vermekteyiz.

Bu a?amada verdi?imiz hizmetler:

Kalite kontrol testleri
Sitenin entegrasyonu ve optimizasyonu
Arama motorlar?na kay?t
Hosting, alan ad? al?m? ve y?nlendirilmesi konular?nda rehberlik; istenirse gerekli i?lemlerin takibi
Sitenin hosting yap?lacak sunucuya aktar?lmas?
A??l??a ili?kin tan?t?m faaliyetleriyle koordinasyonun sa?lanmas?

8. G?ncelleme ve Geli?tirme

?nternet'in s?rekli geli?en yap?s?, web sitenizin devaml? g?ncellenmesini, hem i?erik ve tasar?m hem de altyap? itibariyle yenilenmesini gerektiriyor. Bu do?rultuda, ?ntergold olarak ?stlendi?imiz projeleri s?rekli geli?ecek ?ekilde haz?rlamaktay?z ve sitenin a??l???ndan sonra, hem g?rsel hem de i?levsel a??dan g?ncellenmesi servisini vermekteyiz.