? VT Yedek nedir?
? Program?n ?zellikleri
? Program G?r?nt?leri
? Program Demosu

Ana Sayfa

 

 


Program ?zellikleri


PROGRAMIN DEMOSUNU ?ND?RMEK ???N TIKLAYIN >>
 • Veritaban?n?n bir bilgisayardan di?erine aktar?lmas?. SQL Server'in Backup ve Restore komutlar? uygulanarak, bir bilgisayarda aktif durumda olan veritaban? di?er bir bilgisayarda aktif duruma getirilir.
   
 • Otomatik yedekleme. Tan?mlanan bir saatte otomatik olarak g?nl?k yedek al?r. Eski yedekleri yap?lan tan?mlamaya g?re otomatik olarak siler.
   
 • Haftal?k yedek tutma ?zelli?i. Bu se?ene?in uygulanmas? durumunda, geriye d?n?k ortalama bir haftal?k yedek bekletilir.
   
 • Ayl?k yedek tutma ?zelli?i. Bu se?ene?in uygulanmas? durumunda, geriye d?n?k ortalama bir ayl?k yedek bekletilir.
   
 • Yedekler sunucu bilgisayardan farkl? bir bilgisayarda saklanabilir. Yedekleme klas?r? SQL Server?in y?kl? oldu?u bilgisayradan farkl? bir bilgisayarda olabilir. Yedeklerin sakland??? bilgisayarda SQL Server?in y?kl? olmas? gerekmez.
   
 • Yerel a?da istenilen bir bilgisayara do?rudan yedek al?nabilir. SQL Serverin ?al??t??? bilgisayar?n disk alan?n?n yetersiz olmas? durumunda, yedekleme i?lemi yerel a?daki bir ba?ka bilgisayara do?rudan yap?labilir.
   
 • Aktif veritaban?n? otomatik olarak kontrol eder. Program yedek alma i?leminden ?nce, aktif veritaban?nda bozulma olup olmad???n? kontrol eder. Veritaban? bozuksa veya bozulma ba?lam??sa, sistem y?neticisini uyar?r.
   
 • ?nceden al?nan yedekleri otomatik olarak kontrol eder. Yedek klas?r?nde bulunan eski backup dosyalar?nda bozukluk olup olmad???n? herg?n kontrol eder. Bozuk backup dosyalar?n? sistem y?neticisine bildirir.

   
 • Sistemdeki bir sorun nedeniyle zaman?nda yapamad??? g?revlerden vazge?mez. Belirli aral?klarla sorunun ??z?l?p ??z?lmedi?ini g?zler. Sorunun ??z?ld???n? tespit etti?inde, aksayan g?revleri gecikmeli olarak yapar.
   
 • Gerekti?inde yedekleme takvimini otomatik olarak d?zenler. Program eski yedeklerden baz?lar?n?n silinmi? veya bozulmu? oldu?unu tespit eder etmez, sorunun ??z?m? i?in yedekleme takvimini otomatik olarak d?zenler.
   
 • Sistem y?neticisine e-posta yoluyla rapor verir. Ba?ar?l? ve ba?ar?s?z i?lemleri tan?mlanan e-posta adresine bildirir.
   
 • Hata mesajlar?n? interGOLD yaz?l?ma bildirir. G?revler ekran?nda bu se?ene?in i?aretli olmas? durumunda, hata mesajlar? internet hatlar? ?zerinden interGOLD yaz?l?ma otomatik olarak bildirilir.
   
 • Internet hatlar?nda sorun olmas? durumunda e-posta ve di?er mesajlar? bekletir. Internet hatlar?ndaki sorun ??z?ld???nde, bekletilen e-posta ve mesajlar otomatik olarak g?nderilir.
   
 • Bilgisayar? otomatik olarak kapatabilir. G?nl?k g?revler bitti?inde, tan?mlanan bir saatte bilgisayar? kapatabilir. Yapmas? gereken yedekleme g?revlerinde aksama olursa, bilgisayar?n kapanma zaman?n? sorun ??z?l?nceye kadar erteler.
   
 • Bilgisayar a??ld???nda otomatik olarak ?al??abilir. Parametre ekran?nda otomatik ?al??t?r se?ene?inin se?ilmi? olmas? durumunda, bilgisayar a??ld???nda VTYedek program? otomatik olarak ?al??r. Ayr?ca, Windows g?rev ?ubu?una simge olarak yerle?tirilebilir.
   
 • Otomatik g?revleri otomatik olarak ba?latabilir. Program?n ?al??mas?ndan sonra, kullan?c? taraf?ndan belirlenebilen bir s?re ge?tikten sonra otomatik g?revler ba?lat?labilir.
   
 • Yap?lan ayarlar? diskteki bir dosyada saklar. Ayarlar?n saklanaca?? dosya ad? kullan?c? taraf?ndan belirlenebilir. Bu yolla, birde fazla ayar dosyas? ile ?al???labilir. Ayar dosyas?nda bilgisayar ve SQL Server parolalar?n?n da saklanmas? nedeniyle, bilgilere y?ksek korumal? encription uygular.
   
 • Yedekleme ve di?er i?lemler i?in SQL Server Enterprise Manager'in y?kl? olmas? gerekmez. Program g?revlerini yapabilmesi i?in SQL Server Enterprise Manager'a ihtiya? duymaz.
   
 • Aktar?m ve yedekleme i?lemlerinde SQL-DMO objelerini kullan?r. Bu nedenle, Backup-Restore i?lemlerinin performans ve uyumlulu?u SQL Server Enterprise Manager ile ayn?d?r.
   
 • Otomatik g?revleri ger?ekle?tirmek i?in Windows ??letim Sisteminin ?zelliklerinden yararlan?r. Program g?nl?k g?rev takvimine bakarak uyku modunda bekler. G?rev zaman? geldi?inde Windows ??letim sisteminden ald??? sinyal ile uyan?r, g?revini yapar ve tekrar uyku moduna d?ner. B?ylece, kullan?ld??? bilgisayar?n kaynaklar?n? gereksiz yere t?ketmez.

Depodaki ?r?nlerin barkod okuyuculu el terminalleri arac?l??? ile sat???n? ve sevkiyat?n? yapmak i?in tasarlanm??t?r. Yap?lan sat??lar Logo programlar?yla entegre ?al??maktad?r. Entegrasyon kablolu veya kablosuz olabilmektedir. El terminallerindeki sat??, Logoya fatura ve sipari? olarak aktar?labilir.

Ayn? cihaz arac?l???yla depo say?mlar? da yapmak m?mk?nd?r. Yap?lan say?m saonucuna g?re Logodaki stoklar otomatik ayarlan?r..